Over cubanismo.be

Cubanismo.be is een Belgische solidariteitsbeweging met Cuba. De organisatie werd opgericht in 1992 naar aanleiding van het verscherpen van de VS-blokkade door de wet Torricelli, en heette toen nog Initiatief Cuba Socialista (ICS). In oktober 1994 richtten we voor het eerst het jaarlijks solidariteitsevenement Che Presente in. Tien jaar later, in oktober 2004, startten we met de ledenbeweging. Intussen hebben we de kaap van de 900 leden overschreden. We ondersteunen de Cubaanse revolutie en het recht van de Cubanen om hun eigen samenleving op basis van solidariteit vorm te geven. We tonen Cuba als een voorbeeld van een andere, mogelijke samenleving waar niet de 1% maar de 99% het voor het zeggen heeft. In 2017 beslisten we om onze naam te veranderen in cubanismo.be, want het amalgaam van benamingen (ICS, website cubanismo, Che Presente) veroorzaakte verwarring. Met cubanismo.be hopen we onze identiteit van een Belgische organisatie die solidair is met Cuba duidelijker uit te drukken.

Wat doet CUBANISMO zoal?

We organiseren jaarlijks nationale activiteiten, zoals de solidariteitsdag ‘Che Presente' en vormingsnamiddagen voor leden. We voeren campagnes om de Cubanen te helpen bij het varen van hun eigen koers, ondanks de 60 jaar agressieve tegenwerking van de VS. We (co-)organiseren acties in solidariteit met Cuba, en tegen de blokkade van de VS en Europa. We nodigen regelmatig Cubaanse gasten uit. We organiseren inleefreizen, met jongeren, syndicalisten, geozndheidswerkers, activisten, .... die de solidariteit met het eiland willen uitdragen. We nemen deel aan nationale en internationale solidariteitsinitiatieven. Via onze site cubanismo.be zorgen we regelmatig voor actuele info.

Cubanismo.be is een beweging met lokale groepen en actieve leden, die ter plaatse activiteiten organiseren met het Cubaanse project als focus. Iedereen die met een open geest de Cubaanse realiteit beter wil leren kennen, begrijpen of bekend maken, nodigen we uit om lid te worden en zo de solidariteti met Cuba te versterken. Wie kan en wil, roepen we ook op om actief met ons mee te werken.

Leden geven onze beweging niet enkel middelen om te werken, maar verhogen ons politiek gewicht in België. Ook als je niet actief wil of kan meewerken is jouw jaarlijkse bijdrage een hele steun voor ons..

Heb je een hart voor Cuba? Dan kan je op een eenvoudige manier lid worden van cubanismo.be en ons initiatief versterken. Je kan ons bovendien ook financieel steunen.

Contactgegevens:

CUBANISMO.BE
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 209 23 63
E-mail: info@cubanismo.be

Heb je ook interesse voor solidariteit met andere landen in het Zuiden ? Bezoek de site van onze zusterorganisatie intal.

Van Initiatief Cuba Socialista tot de beweging CUBANISMO.BE

 

Platformtekst

Onze visie

Onze missie

Statuten 

 

Bij zijn oprichting vertrok ICS van het platform ‘Vrede voor Cuba’, dat gelanceerd werd door Ramsey Clark (voormalig VS-minister van justitie), Hary Belafonte, Alice Walker, Frei Betto, Eduardo Galeano, Noam Chomsky e.a. Dit platform werd op vraag van ICS door een hele reeks Belgische personaliteiten ondertekend:

 

VREDE VOOR CUBA
Om de vrede te verzekeren en een halt toe te roepen aan het militarisme,
om het recht op soevereiniteit en zelfbeschikking van alle landen en volkeren te waarborgen, om voor iedereen economische en sociale rechtvaardigheid te bekomen, verklaren wij:


1. Er mag geen enkele militaire actie komen tegen Cuba vanwege de Verenigde Staten en hun bondgenoten.
2. Alle geheime militaire en economische acties tegen Cuba moeten gestopt worden.
3. Landen die diplomatieke of handelsbetrekkingen onderhouden met Cuba mogen niet het voorwerp zijn van vergeldingsmaatregelen of bedreigingen.
4. Alle reisbeperkingen naar Cuba moeten opgeheven worden.
5. De VS-marinebasis in de baai van Guantánamo moet gesloten worden.
6. De soevereiniteit van Cuba moet geëerbiedigd worden.
7. De betrekkingen tussen Cuba en de VS moeten genormaliseerd worden.

 

We voegen daaraan toe dat wij ook van de Europese Unie en alle andere landen en instellingen een erkenning van de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van Cuba eisen en een volledige normalisatie van de internationale betrekkingen met het land.

terug naar boven

 

Onze visie

Waarom verdedigen wij de Cubaanse revolutie?

Het Cubaanse volk heeft een geschiedenis van strijd tegen het Spaanse kolonialisme en de bevoogding vanuit de Verenigde Staten.

Na de dekolonisatie en tot vóór 1959 was Cuba een land waar de Verenigde Staten de plak zwaaiden en de belangrijkste bedrijven in handen had. De gewone Cubaan was arm, ongeletterd en had totaal onvoldoende toegang tot betaalbare gezondheidszorg of onderwijs. Racisme, politiebrutaliteiten, censuur, aanvallen op vakbondsrechten en corrupte politici waren dagelijkse kost.

De progressieve krachten probeerden tevergeefs op vreedzame manier de zaken te veranderen. Duizenden werden vermoord of gedwongen tot ballingschap. De jonge advocaat Fidel Castro, bezield door het ideeëngoed van Cubaans vrijheidsstrijder José Martí en geïnspireerd door het marxisme, bond met een groep gelijkgezinden de strijd aan tegen de gehate dictator Batista. Al snel konden ze rekenen op de massale steun van de bevolking.

Op 1 januari 1959 behaalde het rebellenleger onder leiding van Fidel en Raúl Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e.a. de overwinning. In de volgende jaren begon het Cubaanse volk aan de revolutionaire omvorming van zijn land, en boekte op korte termijn indrukwekkende successen (bv. alfabetisering, landhervorming, gezondheidszorg).

Cuba ontwikkelde stap voor stap een eigen socialistisch model, met vallen en opstaan. Het kon rekenen op de samenwerking met en de hulp van de andere socialistische landen, maar het liet zich door niemand voorschrijven hoe het zijn socialisme zou vormgeven. De revolutionaire grondwet van 1976, bij referendum goedgekeurd door een grote meerderheid van de bevolking, koos voor het socialisme als maatschappijproject. In 2002 herbevestigden meer dan 9 miljoen Cubanen deze keuze.

De Cubaanse revolutionaire leiding slaagde erin het Cubaanse volk aaneen te smeden en te mobiliseren om een maatschappij op te bouwen waarin onafhankelijkheid, sociale rechtvaardigheid en vooruitgang voor de werkende mensen centraal staan. De overweldigende meerderheid van de Cubanen koos voor een authentiek socialistisch model van participatieve democratie, culturele ontplooiing, een geplande economie, een kwalitatief en voor iedereen toegankelijk gratis onderwijs en gezondheidszorg. Een gevoelige stijging van de levensstandaard was het resultaat. Vandaag haalt Cuba als Derde Wereldland op vlak van sociale ontwikkeling cijfers die vergelijkbaar zijn met die van de rijkste en economisch meest ontwikkelde landen.

Ook op internationaal vlak lieten de Cubanen zich opmerken door consequent partij te kiezen voor de landen van de Derde Wereld die vochten voor hun onafhankelijkheid en zich tegen de overheersing van het VS-establishment verzetten. Enkele opmerkelijke episodes zijn hun sterke solidariteitsband met Vietnam in zijn strijd tegen de VS en hun ondersteuning van de bevrijdingsstrijd in Afrika, die doorslaggevend was voor de val van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika en de bevrijding van Nelson Mandela. Cuba stond ook mee aan de wieg van de Beweging van Niet-Gebonden Landen en ontwikkelde een nooit geziene solidariteit, o.a. door zijn dokters en technici naar de verste uithoeken van de wereld uit te zenden en door duizenden buitenlandse studenten gratis universitair onderwijs in Cuba te laten volgen. Che Guevara, minister in de Cubaanse regering en later actief in Congo en Bolivia - waar hij op bevel van de CIA vermoord zou worden - werd een inspiratiebron voor jongeren over heel de wereld.

Het VS-establishment reageerde door de Cubaanse regering en de hele bevolking op alle mogelijke manieren het leven zuur te maken: een economische, financiële en commerciële blokkade, druk op andere landen om niet met Cuba samen te werken, steun aan de binnenlandse oppositie, internationale desinformatiecampagnes via de media, sabotageacties en terreuraanslagen. In 1961 organiseerde de VS een invasie van Cubaanse contrarevolutionairen in Playa Girón (Varkensbaai) om er opnieuw een pro-VS regering in te stellen. De Cubaanse bevolking dreef in amper 72 uren de invallers terug. Die historische overwinning was de eerste nederlaag voor de VS in Latijns-Amerika.

Toen begin de jaren ’90 de regeringen van een hele reeks socialistische landen de kapitalistische weg insloegen, hield Cuba vast aan zijn keuze om een socialistische maatschappij op te bouwen. Maar door de veranderde internationale context – het wegvallen van zijn socialistische partners betekende de tweede grote economische aardbeving sinds de VS alle betrekkingen verbrak – en het verscherpen van de VS-blokkade met de Torricelli- en Helms-Burton-wetten ging het land door een zeer zware crisis, waarvan het nog altijd niet helemaal is hersteld. Deze Speciale Periode eiste een zware tol niet alleen op vlak van economische ontwikkeling, maar ook op vlak van sociale ontwikkeling en gelijkheid.

Door zijn consequente houding bleef Cuba een voorbeeld voor miljoenen mensen, en werd het de geestelijke vader van de sociale en democratische heropstanding in Latijns-Amerika (Venezuela met Chavez, Bolivië met Morales, enz.). Samen met Venezuela ligt het aan de basis van de ALBA, een samenwerkingsverband tussen landen op basis van wederzijds respect en solidariteit. Ondanks het feit dat Cuba geen enkel land bedreigt, blijft de Verenigde Staten alles in het werk stellen om de klok terug te draaien en het eiland weer onder zijn controle te krijgen. De Europese Unie heeft lang de VS in zijn agressieve politiek tegen Cuba gevolgd en eenzelfde gebrek aan respect voor de soevereiniteit van Cuba getoond. Het recente door het Europees Parlement goedgekeurde Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking lijkt een positieve kentering in te houden. De EU-lidstaten moeten het akkoord nog ratificeren.

We vinden dat de strijd van Cuba voor een rechtvaardiger maatschappij en een betere wereld onze solidariteit verdient.

terug naar boven


Onze missie

Te weinig mensen zijn op de hoogte van het werkelijke leven op Cuba, van de rol die het land in de wereld speelt en van de manier waarop de VS en de EU Cuba behandelen. Daar willen we verandering in brengen. We zijn ervan overtuigd dat mensen die zich bewust worden van die realiteit zich ook graag zullen inzetten om Cuba te steunen.

We zijn een (zelf)kritische en onafhankelijke organisatie van vrijwilligers en zelf volledig verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen. We richten ons in de eerste plaats tot de Belgische bevolking, zonder enig onderscheid van kleur, taal of politieke of religieuze opvattingen. Kortom, we willen met iedereen praten en zo mogelijk samenwerken die zich eerlijk voor Cuba interesseert.

De werking van CUBANISMO.BE steunt op de lidgelden van de leden, fondsenwerving via de site en via de lokale groepen en ondersteuning via de vzw Globalize Solidarity. Die geeft ons en onze zusterbeweging intal (www.intal.be) secretariaats- en financiële ondersteuning via diverse subsidiekanalen, op basis van een regelmatig te hernieuwen samenwerkingsovereenkomst.

CUBANISMO.BE wil de eisen van de platformtekst realiseren en daarvoor in België zoveel mogelijk mensen informeren, organiseren en mobiliseren:

 

Informeren

Als de media het over Cuba hebben krijgen we meestal een cocktail geserveerd van 10 % informatie en 90 % interpretatie. Zelden of nooit hoor je de Cubaanse versie van de feiten. Wij willen deze leemte een beetje opvullen. In plaats van ons te baseren op door Amerikaanse persagentschappen voorgekauwde interpretaties baseren we ons op originele Cubaanse bronnen en alternatieve media. We vertalen teksten uit de Cubaanse media (Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde, Prensa Latina, …)

We publiceren regelmatig interviews met Cubaanse verantwoordelijken. Op die manier proberen we een accurater beeld te geven van de dagelijkse realiteit in Cuba. Een realiteit met scherpe kantjes, met veel problemen, maar ook met knappe prestaties waar ze terecht fier op zijn. En vooral : een realiteit die weinig uitstaans heeft met de clichés die je meestal hoort.

We publiceren verder ook eigen analyses, reportages, nieuwsberichten. We schrijven boeken en brochures en maken specifieke presentaties en informatiepakketten.
We bestuderen de Cubaanse realiteit en de krachtsverhoudingen in de wereld met het oog op het geven van een onderbouwd en evenwichtig beeld van Cuba.

We organiseren regelmatig info- en vormingsactiviteiten en bieden ook reisbegeleiding aan, specifiek gericht op jongeren en vakbondslui.

Elk jaar organiseren we een nationale solidariteitsdag, CHE PRESENTE, met een ruim aanbod van conferenties en workshops, maar ook met veel muziek en gezelligheid. Naast een degelijk informatieaanbod laten we je graag genieten van een Cubaans sfeertje met een heerlijke mojito, een Havanna-sigaar of een salsapasje.

www.cubanismo.be is onze website. “cubanismo” is de benaming voor uitdrukkingen in de Spaanse taal, die typisch Cubaans zijn en elders niet gebruikt worden. We kozen het als naam omdat we juist dat typisch Cubaanse aan bod willen laten komen. Cuba is immers op heel wat terreinen een buitenbeentje in Latijns Amerika en in de wereld. via onze website en de digitale nieuwsbrief cub@ctua blijf je op de hoogte van wat we allemaal doen.


Organiseren

In 2004 startten we met de uitbouw van ICS als ledenbeweging. We hebben met CUBANISMO.BE ondertussen de kaap van 850 leden overschreden en we willen graag iedereen die Cuba een warm hart toedraagt een plaats in onze organisatie geven. Lid worden van CUBANISMO.BE is een zeer goede manier om je solidariteit met Cuba te betuigen en, door je lidgeld en praktische bijdrage, een organisatie te helpen opbouwen die het beleid kan beïnvloeden en acties kan ontplooien die de Cubanen een hart onder de riem steken. Met hoe meer we zijn, des te meer gewicht we in de schaal kunnen werpen.

Als lid van CUBANISMO.BE betaal je een jaarlijkse bijdrage en kun je op verschillende manieren en volgens jouw tijd en interesse deelnemen of meewerken aan alles wat de beweging doet. CUBANISMO.BE houdt je op de hoogte van alle activiteiten. Je krijgt korting op onze activiteiten en producties.

Ben je lid, maar wil je je ook actief inzetten, dan kan je je als vrijwilliger organiseren in een lokale groep. Een lokale groep werkt mee aan de uitbouw van de beweging, mobiliseert mee voor de nationale campagnes en activiteiten en neemt plaatselijke initiatieven. De lokale groepen vormen het gezicht van CUBANISMO.BE en zorgen voor onze lokale uitstraling. Lokale groepen zorgen ervoor dat ze financieel zelfbedruipend zijn. Ze dragen ook bij tot het genereren van de nodige fondsen om de werking van de beweging mogelijk te maken, via lokale acties en activiteiten.

 

Mobiliseren: actie!

CUBANISMO.BE voert concreet acties: petities ophalen tegen de toepassing van de blokkadewetten door de Belgische banken bv., betogen tegen die blokkade, Cubaanse gasten ontvangen, vrijwilligerswerk doen in Cuba, onze solidariteit betuigen, studiereizen organiseren, fondsenwervende activiteiten realiseren bij de zoveelste orkaan en van onze campagnes o.a. met onze partner Centro Felix Varela, Belgische en Europese politici aanspreken om het beleid ten aanzien van Cuba op een goede basis te voeren, enz.

CUBANISMO.BE werkt samen met andere Europese solidariteitsorganisaties, neemt deel aan internationale fora en wil ook in eigen land (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) met zoveel mogelijk verenigingen samenwerken.

terug naar boven

 

Statuten

De werking van CUBANISMO.BE gebeurt op basis van de volgende regels.

De algemene structuur vind je terug in het organogram (zie verder) en bestaat uit leden, lokale groepen, een stuurgroep en een nationaal bestuur. Verder is er nog een secretariaat, een redactieteam en ad hoc werkgroepen.


Definities:

Lid: steunt moreel en finacieel en kan zich aansluiten bij een lokale groep
Lokale groep: lokale werking van actieve CUBANISMO.BE-leden
Stuurgroep: leidend orgaan 
Nationaal bestuur: vertegenwoordigt en leidt de beweging tussen de vergaderingen van de Stuurgroep door

Nationaal bureau: volgt de uitvoering van de beslissingen van het Nationaal Bestuur en de Stuurgroep en bereidt de vergaderingen van de Stuurgroep voor
Secretariaat: structuur die de menselijke, materiële en financiële middelen beheert
Redactieteam: groep van mensen die verantwoordelijk zijn voor de website en publicaties van CUBANISMO.BE
Werkgroep: met een specifieke taak belaste groep mensen, samengesteld volgens de behoeften


Het lid

1) betaalt een jaarlijkse bijdrage
2) staat achter de visie, missie en statuten van CUBANISMO.BE
3) ontvangt de nationale (en eventueel lokale) nieuwsbrief
4) krijgt een korting op activiteiten en producties van CUBANISMO.BE
5) kan zich aansluiten bij een lokale groep
6) kan, met goedkeuring en ondersteuning van de Stuurgroep, zelf een lokale groep oprichten
7) kan enkel in naam van CUBANISMO.BE spreken of optreden mits een mandaat van de Stuurgroep


De lokale groep

Lokale groepen komen bijeen op een regelmaat die ze zelf bepalen om de nationale campagnes te voeren en eigen lokale initiatieven te nemen.

1) De groepsleden kiezen jaarlijks een voorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke.
2) De lokale groep beslist bij consensus.
3) De voorzitter roept de vergaderingen bijeen, zit ze voor en vertegenwoordigt de groep naar buiten toe en in de structuren van CUBANISMO.BE
4) De secretaris maakt het verslag en beheert de archieven.
5) De financieel verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goede beheer van de gelden.
6) De voorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke vormen het bestuur en vertegenwoordigen de groep; ze leggen ook verantwoording af aan de groep.
7) De voorzitter vertegenwoordigt de lokale groep in de Stuurgroep.
8) Indien de voorzitter verhinderd is, kan de lokale groep punctueel een vervanger aanduiden voor het bijwonen van de stuurgroepvergaderingen
9) De voorzitter zorgt voor de communicatie leden-stuurgroep en vice-versa.
10) De lokale groep zet zich in voor de nationale initiatieven van de beweging en werkt mee aan nationale campagnes op basis van haar lokale mogelijkheden. Ze stelt daartoe een jaarplanning op
11) De lokale groep streeft ernaar om meerdere lokale initiatieven per jaar te organiseren.
12) De lokale groep ontwikkelt geen eigen campagnes of fondsenwerving-projecten, buiten diegene die nationaal beslist zijn, tenzij met goedkeuring van de stuurgroep.
13) De lokale groep behoudt een redelijk bedrag voor de eigen werking in kas, en stort opbrengsten van activiteiten door ten gunste van de nationale campagnes of projecten.
14) De lokale groep kan eigen publicaties uitgeven, mits een inhoudelijk akkoord van de Stuurgroep.
15) Een nieuwe lokale groep kan rekenen op directe ondersteuning vanuit de Stuurgroep tot ze voldoende sterk staat.
16) Indien zich een crisis voordoet in een lokale groep kan de stuurgroep een vertegenwoordiger mandateren om te helpen tot een oplossing te komen.
17) Bij niet-naleven van de statuten door een lid kan de lokale groep het Nationaal Bestuur vragen om een lid uit te sluiten of andere maatregelen te treffen. Het Nationaal Bestuur neemt, na de betrokkene te hebben gehoord, de uiteindelijke beslissing.


Stuurgroep en Nationaal Bestuur

1) De stuurgroep bestaat uit
- de leden van het nationaal bestuur
- de voorzitters van de lokale groepen of de afgevaardigde van de groep die aangeduid is om hem te vervangen
- raadgevende leden met specifieke kennis van bepaalde sectoren of doelgroepen (bv. syndicaal, jongeren)
- ankerpersonen uit regio’s zonder lokale werking, op voordracht van het nationaal bestuur en op beslissing van de stuurgroep
- leden uitgenodigd door het nationaal bestuur (bv. ambassade)
- het secretariaatspersoneel
De stuurgroep keurt haar samenstelling goed bij het begin van het werkjaar of in de loop ervan, indien nodig.
2) De stuurgroep kiest een nationale voorzitter, vice-voorzitter, en financieel verantwoordelijke.
3) De nationale voorzitter, vice-voorzitter, en financieel verantwoordelijke vormen het Nationaal Bestuur, bijgestaan door het secretariaat.
4) De stuurgroep vergadert maandelijks. Een vergoeding van de reiskosten met het openbaar vervoer kan aangevraagd worden.
5) De stuurgroep keurt het jaarverslag goed en maakt de jaarplanning op.
6) De stuurgroep keurt jaarlijks de samenwerkingsovereenkomst met de NGO Globalize Solidarity goed.
7) De stuurgroep beslist het jaarbudget van CUBANISMO.BE in samenspraak met de NGO Globalize Solidarity .
8) De stuurgroep bespreekt de uitvoering van de campagnes, problemen van groepen, oprichting van nieuwe groepen, ondersteuning van de lokale werking enz.
9) De leden van de stuurgroep verzekeren de uitwisseling van ervaringen tussen de lokale groepen.
10) Voor belangrijke aanpassingen aan de platformtekst, het programma of de statuten organiseert de stuurgroep een bevraging van alle leden.
11) Alle beslissingen worden bij consensus genomen, of bij stemming wanneer minstens 1/3 daarom vraagt en waarbij een gewone meerderheid (50% + 1) beslist; beslissing worden loyaal en collegiaal uitgevoerd.
12) Het nationaal bestuur kan werkgroepen opzetten om bepaalde aspecten van de campagnes uit te werken, specifieke problemen of kwesties te behandelen (bv. redactieteam website, reisbegeleiding, subsidiedossiers, projecten…).

Het (nationaal) bureau

Het Bureau bestaat uit de leden van het Nationaal Bestuur en leden uit de Stuurgroep. Het volgt de uitvoering van de beslissingen van het Nationaal Bestuur en van de Stuurgroep en bereidt de vergaderingen van de Stuurgroep voor.


Het redactieteam

1) bestaat uit mensen voorgedragen door het nationaal bestuur en aangeduid door de stuurgroep
2) is verantwoordelijk voor de inhoud en opmaak van de website


Werkgroepen

De werkgroepen houden zich bezig met specifieke opdrachten.

terug naar boven